ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   acordarea unui sprijin financiar catre « «Asociatia Pro CIVIS Dorna » Vatra Dornei, pentru organizarea simpozionului « Bucovina-Traditie si Modernitate« 

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

          intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19793/24.07.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19794/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1,4 si 5 precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă acordarea  sumei de 5000 lei,    catre « «Asociatia Pro CIVIS Dorna » Vatra Dornei, pentru organizarea simpozionului « Bucovina-Traditie si Modernitate« , in perioada 16-18 noiembrie 2018.

         Art. 2 Suma alocata la art.1 se va aloca de la bugetul local pe baza de documente justificative, de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

         Art.3 Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

      VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.174