ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                      intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018 

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.19796/24.07.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19797/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.1, lit.(i), „l”, „q”, „x”, art.(4), alin.(1) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;art.60 lit.(c) din Codul Silvic precum şi ale art. 68 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 alin.(1), art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietate publica a municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

      VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.175

                                                                                    

           Anexa la HCL nr.175/24.07.2018

Partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Vatra Dornei

10071

1329140

I

110A

1202

Acc. I

53 lei/mc

2.

O.S  Vatra Dornei

10073

1341614

I

65C,65D,71B

915

Sec.

64 lei/mc

3.

O.S  Vatra Dornei

10066

1249394

I

115B,D,E,G

535

Acc.I

53 lei/mc

TOTAL

 

2652

 

 

Nota: Masa lemnoasă rezultată din partizile 10071 (139140), 10073 (1341614) şi 10066 (1249394) va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 360 lei/mc (molid, brad,fag, paltin);

  - lemn de celuloză va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 210 lei/mc (molid, brad,fag, mesteacăn, paltin);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

          VOLOSENIUC MIHAI

   

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile