ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

                    

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018 

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.19802/24.07.2018 prezentată de rimarul municipiului, raportul nr.19803/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin.(1) si (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” si art.121 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unei suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public si privat  al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

Art.3 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.31,  format din  incaperile notate in plan cu nr.1-2, in suprafata de 35,74mp,  identic cu  nr.cadastral 30428-C1-U3 din CF30428-C1-U3.

           Art. 4. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

               VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.177

 

 

 

 

 

 


Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

 

 

 

38384

 

 

38384

Municipiul Vatra Dornei-dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

60 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Eroilor nr.4

 

2.

38383

 

 

38383

Municipiul Vatra Dornei- dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

8 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Sondei f.n.

 

3.

35740

 

 

35740

Municipiul Vatra Dornei- dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

44 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Lumea Noua nr.39

 

4.

38431

 

 

38431

Municipiul Vatra Dornei- dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

100 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Runc

 

5.

38414

 

 

38414

Municipiul Vatra Dornei- dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

4565 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Cirnu Gavril

Str.Unirii

 

6.

34988

 

 

34988

Municipiul Vatra Dornei- dom.public

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

1481 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Cirnu Gavril

Str.Unirii

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                        VOLOSENIUC MIHAI

                     Contrasemneaza,

                                                         Secretarul municipiului

    Turcu Vasile

 

ANEXA LA HCL NR.177/30.07.2018