ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018 

                        

Având în vedere expunerea de motive  nr.19805/24.07.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19806/24.07.2018 al compartimentului de de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1 pct.29, art.49  alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul II al anului 2018, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

               VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.178