ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

                                                        intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.2168/23.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr..2169/23.01.2018 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art.1, alin.(5), art.124 si art.129 din Ordin nr.82/2015 al Presedintelui ANRSC privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;art.8 alin(3) lit.(e), art.9 alin.(1) lit. din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;art.6 alin.(1) lit.(i) si art.17 alin.(3), art.27 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.101/2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor

Vazând prevederile HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
           In temeiul art.
art.36 alin (2) lit.d) si alin (6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

 

HOTARASTE

 

Art.1.   Se  aproba indicatorii de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, realizati pentru anul 2017, potrivit Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2  Primarul Municipiului, prin DADP, si SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         SC ECOLOGICA SRL-VATRA DORNEI ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CHIRUTA VASILE

                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                                Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.18