ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 19810/24.07.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19811/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.”i”Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1,4 si 5, precum şi art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Festivalului de film de scurt metraj ”Caravana Next” cu suma de 8550 de lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-aliniat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

               VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.181