ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.19813/24.07.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19814/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.(1) lit.(i),(q) si  (x) si art.4, alin.(1) din  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor, conform anexei nr.1.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

               VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                                         Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.182

 

 

 

 

                                                          

                                                               Anexa la HCL nr.182/30.07.2018

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate (lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S Dorna Candrenilor din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. Partidă

Sortiment

Cheltuieli de exploatare lei/mc

Preţ pornire sortiment volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6068

1190330

Buştean gater

58.95

385.00

12

360.00

2.

O.S  Dorna Candrenilor

6070

1217690

Buştean gater

54.58

393.00

12

360.00

3.

O.S  Dorna Candrenilor

6079

1185905

Buştean gater

61.78

410.00

12

360.00

4.

O.S  Dorna Candrenilor

6081

1185880

Buştean gater

60.94

395.00

12

360.00

5.

O.S  Dorna Candrenilor

6102

1246244

Buştean gater

54.10

390.00

12

360.00

6.

O.S  Dorna Candrenilor

6113

1283690

Buştean gater

65.48

414.00

12

380.00

Lemn rotund pentru celuloză cu diametrul la capătul gros <24cm

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6068

1190330

Lemn rotund pentru celuloză

62.77

204.00

12

180.00

2.

O.S  Dorna Candrenilor

6070

1217690

Lemn rotund pentru celuloză

55.22

198.00

12

180.00

3.

O.S  Dorna Candrenilor

6079

1185905

Lemn rotund pentru celuloză

64.12

204.00

12

180.00

4.

O.S  Dorna Candrenilor

6081

1185880

Lemn rotund pentru celuloză

60.29

196.00

12

180.00

5.

O.S  Dorna Candrenilor

6102

1246244

Lemn rotund pentru celuloză

53.92

194.00

12

180.00

6.

O.S  Dorna Candrenilor

6113

1283690

Lemn rotund pentru celuloză

66.00

219.00

12

200.00

      

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

               VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

              Turcu Vasile