ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare deplasarii  Ansamblului  Folcloric Plaiurile Dornelor in Sutomore -Muntenegru la Festivalul International de folclor

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.19816/24.07.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 19817/24.07.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5,  art. 45 alin. 1 si art.115 alin.1, lit.(b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5000 lei   lei  Ansamblului Folcloric  Plaiurile Dornelor in Sutomore -Muntenegru vedere deplasarii la Festivalul International de folclor,  in perioada 3-10 august 2018.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.183