ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare organizarii Campionatului National de Biatlon de catre Clubul Sportiv Scolar

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.19819/24.07.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 19820/24.07.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5,  art. 45 alin. 1  si art.115 alin.1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5000 lei   lei  catre  Clubul Sportiv Scolar Vatra Dornei, in vederea  organizarii Campionatului National de Biatlon, in perioada 27-31  august 2018.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.184