ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei pentru achizitia unei arme cu tranchilizante pentru capturarea cainilor comunitari

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.19825/24.07.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19826/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a”  pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 17000 de lei pentru achizitia unei arme cu tranchilizante pentru capturarea cainilor comunitari.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltare comunala– cod indicator 70.62.50, pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.186