ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru cladirea afectata de  inundatiile din februarie 2017, pentru  Caraza Livia Adriana

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

                                                        intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2171/23.01.2018 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.2172/23.01.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(i) precum si art.463 alin.(3) lit.”g” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "b şi alin. (4)lit."c" , precum şi art. 45 alin. 3 coroborat cu prevedeile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru cladirea afectata de inundatiile din februarie 2017, situata in Municipiul Vatra Dornei,Str.Oborului, nr.44A,   pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru Caraza Livia Adriana.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Serviciul Venituri si D-nei Caraza Livia Adriana

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CHIRUTA VASILE

                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                                Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.19