ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

  HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                   intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.22736/23.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22737/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.XI din OUG nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În conformitate cu dispozițiile art. 351 din Lege nr. 155/2010 a poliției locale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art.1 din HG nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului;

        În conformitate cu preverderile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de

aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 și Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice nr. 776 din 30.09.2015;

              În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru Nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”  si alin.6 lit.a, pct.(7) art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:         

             Art. 1  Se acordă norma de hrană personalului Poliției Locale Vatra Dornei pentru o perioada de luni, incepand cu  1 septembrie 2018- si pana la 31 decembrie 2018 , astfel:

           a) Se stabilește valoarea financiară a normei de hrană zilnice nr.”6” la 32 lei.

           b) Se stabilește valoarea financiară a normei de hrană zilnice nr.”12B” la 5 lei.

           c) Sumele necesare pentru asigurarea normelor de hrană stabilite la art. 1 lit. a) și b) vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului Vatra Dornei. Modificarea acestor sume se va face în baza actualizării aprobată prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Art. 2  (1) Personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Vatra Dornei are dreptul la normă de hrană gratuită, care în timp de pace se stabilește și se acordă potrivit legilor și actelor normative în vigoare.
                            (2) Personalul din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei beneficiază gratuit de norma de hrană pe întreaga perioadă în care sa află în activitate
și are dreptul la salariu, cu excepţia situaţiilor în care în prezenta hotărâre sau în legislaţia în domeniu se prevede altfel.

         (3) Personalul, pe timpul concediului de odihnă, de maternitate, pe timpul concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului medical, internării în spital, concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, primesc integral valoarea financiară
neimpozabilă, actualizată, a normei de hrană, de care au beneficiat anterior acordării
concediului.

         (4) Personalul numit în funcţii publice pe perioadă determinată, care ocupă
temporar funcţii rămase disponibile ca urmare a suspendării raporturilor de muncă,
beneficiază integral de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.

         (5) Personalul căruia urmează a-i înceta raporturile de serviciu beneficiază de
contravaloarea financiară a normei de hrană la care are dreptul, până la data terminării
predării funcţiei, fără a depăşi termenul de predare stabilit de legislaţia în vigoare.

          Art. 3  Norma de hrană se acordă personalului politiei locale în limita unor plafoane calorice zilnice, care constituie normă de hrană zilnică.

         Art. 4 (1) Valoarea financiară a normelor zilnice de hrană se stabileşte şi se
actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu celelalte
instituţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
în funcţie de indicii preţului de consum pentru actualizarea inflaţiei, a elementelor
patrimoniale, capitolul „mărfuri alimentare”, publicat de Institutul Naţional de
Statistică în Buletinul Statistic al preţurilor, pentru sortimentele de produse din structura
normelor de hrană.

                         (2) Actualizarea valorii financiare a normei de hrană se face periodic, pe baza
indicilor preţurilor de consum prevăzuţi, dacă rezultă diferenţe de peste 5 % faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare. De valoarea financiară reactualizată a normei de hrană beneficiază personalul din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei.

                         (3) Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       (4) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

                        (5) Norma de hrană zilnică se înregistrează la cheltuieli cu personalul, indiferent de modalitatea în care se acordă și se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unității administrativ-teritoriale.

                        (6) Se menţin în plată valorile financiare ale normelor de hrană, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 776 din 30 septembrie 2015, astfel:

·         Norma de hrană nr.   6        - 5.010 calorii om/zi = 32 lei/persoană/zi calendaristică,

·         Norma de hrană nr. 12 „B” -    660 calorii om/zi =   5 lei/persoană/zi lucrătoare.

       Art. 5 (1) Personalul, din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei, beneficiază lunar de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană, aprobată prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 776 din 30 septembrie 2015.

               (2) Personalul care execută activităţi de permanenţă, poliţiştii locali care lucrează în ture și personalul care ocupă funcţii de conducere, primesc suplimentar, în mod similar, şi valoarea financiară neimpozabilă a Normei de hrană nr. 12 B, numai pe timpul lucrului efectiv.

         Art. 6 (1) Normele de hrană se aplică pe tot parcursul anului, inclusiv pentru
misiunile şi deplasările în alte localităţi din ţară sau din străinătate, în interes de serviciu.                       

           (2) Pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, personalul
care primeşte drepturile de hrană sub forma valorii financiare, achită instituţiilor de
învăţământ contravaloarea mesei servite, acolo unde acest lucru este posibil.

            (3) Personalul aflat în situaţia prevăzută la alineatul (2), primeşte în continuare de la unitatea care le asigură salariul, drepturile de hrană sub forma valorii financiare neimpozabile.

          (4) Personalul care are raportul de muncă suspendat (nu primeşte salariu), conform legii, nu beneficiază de norma de hrană.

            Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi compartimentul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.190