ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 15.000 de lei, catre Agentia Zonei Montane, pentru organizarea celei de-a  XI a ediţie a Conventiei europene a Muntilor “Patrimoniul cultural, Motor al Creativitatii, Inovarii si Dezvoltarii Socio-Economice pentru Viitorul Zonelor Montane

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                   intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 22739/23.08.2018  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 22740/23.08.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e”  şi alin. (7) lit.”a”, art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 15.000 lei, catre Agentia Zonei Montane,  pentru organizarea  celei de-a XI a ediţie a Conventiei europene a Muntilor “Patrimoniul cultural, Motor al Creativitatii, Inovarii si Dezvoltarii Socio-Economice pentru Viitorul Zonelor Montane “, in perioada 25-27 septembrie 2018.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.191