ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38326 si asupra imobilului cu numarul cadastral 36337 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 36338 ca fond dominant

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.22744/23.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22745/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Avand in vedere :

 - HCL nr.208/29.08.2017 privind atribuirea unui lot de teren in conformitate cu Legea nr.15/2003 prin care a fost atribuit un lot catre Nacu Florin Andrei, in Str.Unirii f.n ;necesitatea asigurarii accesului direct la Str.Unirii si a exploatarii normale a imobilului cu nr.cadastral  36338.

            În conformitate cu prevederile art.755-772 din Noul cod civil care stipuleaza ca”servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar”;

              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,c”  precum  şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul, autovehicul, autoturism, caruta si orice atelaj, gratuita ca si unica cale de acces, asupra imobilului teren cu nr.cadastral 38326 si asupra imobilului cu numarul cadastral 36337 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 36338 ca fond dominant, situate in Str.Unirii f.n.

         Art. 2(1) Trecerea spre Str.Unirii se va face pe calea cea mai scurta si prin locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, in speta Municipiul Vatra Dornei, cea mai mica paguba.

     (2) Beneficiarul fondului dominant,  in speta domnul Nacu Florin Andrei, se va folosi de servitute cu respectarea prevederilor legale si ale actului de constituire a dreptului de servitute.

      Art.3 Primarul, prin Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.193