ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

          Având în vedere expunerea de motivenr.22750/23.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22751/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.29 si art.30 din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1, art.3 si art.4 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

       In temeiul art. 36 alin (2) lit. ,, a”, alin. (6) lit. ,,a”, şi ale art. 45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă criteriile pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de conducere  de Director al Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei, care va avea norma de lucru de 4 ore, astfel:

       -studii superioare universitare cu diploma de licenta;

-master ;

-vechime in specialitatea studiilor-minim 3 ani vechime;

-prezentarea unui plan de management ;

         Art.2 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, sa numeasca comisia de organizare a concursului precum si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei de Director al Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei.

         Art.3  Primarul Municipiului, prin aparatul de specialitate, va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.195