ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARĀREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.22756/23.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22757/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.179/2018 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei; prevederile art.185 alin.(1) lit.(b) si alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ;

    Īn temeiul art.36, alin.(2)  lit.(b)si alin. (4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.115  alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea in cota de 100%, de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei, potrivit HCL nr.179/2018, conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.197