ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a 3 suprafete de teren de 20 mp teren situate in Str.Republicii, f.n., in vederea amplasarii unor chioscuri , pentru desfasurare activitate comerciala

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                        intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

          Având în vedere expunerea de motivenr.22762/23.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.22763/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.  Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a  3 suprafate de 20 mp, identic cu nr.cadastral 38382 din CF 38382, nr.cadastral 38304 din CF 38304 si nr.cadastral 38305 din CF 38305, situate în Str.Republicii, f.n. in vederea amplasarii unor chioscuri din lemn, pentru desfasurare activitate comerciala, pentru o perioada de  5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

           Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a unei suprafate de 20 mp, identic cu nr.cadastral 38382 din CF 38382, a unei suprafete de 20 mp identic cu nr.cadastral 38304 din CF 38304 si suprafata de 20 mp teren identic cu nr.cadastral 38305 din CF 38305, situate în Str.Republicii  f.n. ,  conform anexei nr.1-3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de  lei 10 lei /mp/luna, conform HCL nr.293/2017, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

         Art.4 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, sa numeasca comisia de licitatie si sa incheie contractele de inchiriere, dupa desfasurarea licitatiei.

          Art.5 Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

                Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.199