ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2017

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 09.01.2018 

 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.195/04.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.196/04.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2017, in valoare de 3.084.029, 61 lei astfel: 350.000 lei ca sursa de finantare  a investitiilor  ce se vor efectua in anul 2018 si suma de 2.734.029,61 lei (din care 2.725.475,38 lei au ramas din cei 3.500.000 de lei alocati prin HG nr.874/2017 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru asigurarea continuitatii aprovizionarii cu agent termic) ca sursa de finantare a sectiunii de functionare a bugetului anului 2018.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 in suma de 53.774,88 lei, al bugetului activitati finantate integral sau partial din venituri proprii – ca sursa de finantare a sectiunii de functionare a bugetului anului 2018.

           Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

09.01.2018

Nr.2