ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

                        

              Având în vedere expunerea de motive nr.2174/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2175/23.01.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile art.15 alin.(5) lit.(g), art.16 alin.(9 al )Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018,  prezentate de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă  bugetul  de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2018 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propus de  catre O.S. Iacobeni, conform anexelor 1 la prezenta hotarare.

        Art.2 Se aprobă  bugetul  de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2018 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propus de  catre O.S. Vatra Dornei, conform anexei 2 la prezenta hotarare, cu urmatoarele precizari:

a)     Cheltuielile cu paza padurii vor fi in suma de 63301,4352 lei si nu de 128.012 lei(conform actului aditional la contractul de administrare nr.2840/2017, respectiv 6,66 lei/ha/luna);

b)      Se exclud cheltuielile indirecte in suma de 7141,23 lei;

c)      Se exclud cheltuielile cu intretinerea drumurilor forestiere in suma de 32500 de lei.

       Art.3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Art.4 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         O.S.Vatra Dornei si O.S.Iacobeni si Compartimentul silvicultura.

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.20