ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesara deplasarii domnului Rusu Filaret Mircea-Administrator Public la Primaria Municipiului Vatra Dornei la Conferinta Anuala a Administratorilor Publici din Baltimore -SUA

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                        intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.08.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.22739/23.08.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1622740/23.08.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1, art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 4610   lei  pentru decontarea contravalorii biletului de avion pentru deplasarea domnului Rusu Filaret Mircea la Conferinta Anuala a Administratorilor Publici din Baltiomre-SUA, in perioada 21-27 septembrie 2018.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20., pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,

  VOLOSENIUC MIHAI                                                     Secretarul municipiului    

         Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.08.2018

Nr.203