ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.2177/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2178/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.54 si art.60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.6,art.7, art.15 art.16, art.59 alin.(2), alin.52 lit.(b) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b si d”, alin.(4) lit.,,a  şi ali.6 lit.”a” pct.18 si art. 45 , alin.2 lit.”a”si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  contul de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din  fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba, conform anexelor nr.1-3 la prezenta hotarare.

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni si O.S. Carlibaba si Compartimentul Silvicultura ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.21