ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, ai investitiei Modernizare Strazi in Municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                    intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 12.09.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.24360/07.09.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.24361/07.09.2018 al   compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă proiectul „Modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei”.

           ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Modernizare Strazi in Municipiul Vatra Dornei, în cuantum 25,611,826.98 lei (inclusiv TVA).

          ART.3 Se aprobă contribuția proprie in proiect a sumei de 436.844,93lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

          ART.4 Se aprobă  documentația tehnico economica  si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform anexei la prezenta hotarare, în vederea finanțării acestuia în cadrul ProgramuluiNational de Dezvoltare locala.

         ART.5 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei <ILIE BONCHEȘ>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <MUNICIPIULUI VATRA DORNEI>.

         ART.6 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,

  RIPAN MARIUS                                                          Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

12.09.2018

Nr.210