ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                    intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 12.09.2018

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.199 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul santatii precum si prevederile art. 36 alin 2 pct.d si alin 6  lit. ,, a”,  pct.3  precum şi ale art. 45 alin. (2) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

               Art.1. Se aprobă  acordarea unor stimulente financiare in valoare de cate 1000 de lei lunar, pentru o perioada de 6 luni, pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei , dupa cum urmeaza:

-          Robu Paula Nicoleta-referent de specialitate in cadrul biroului AAT.

-          Costeniuc Emilia-Operator date in cadrul farmaciei cu circuit inchis;

-          Sipot Camelia Raluca –asistent medical principal in cadrul sterilizarii;

   Art.2.  Sumele vor fi acordate din bugetul Spitalului Municipal Vatra Dornei.

   Art.3.  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,

  RIPAN MARIUS                                                          Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

12.09.2018

Nr.211