ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.163/29.06.2017 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în  Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din  Municipiul Vatra Dornei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara in data de 26.09.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.28865/20.09.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.28866/20.09.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se desemneaza reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

 

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

   Pastinaru Andreia -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

b)Grohinschi Dorin-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

   Pastinaru Andreia Iuliana-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

c)Marinca Mihaiela- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

                 Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

d)Voloşeniuc Mihai Sorin -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

     Grohinschi Dorin - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e)Chiruţă Vasile-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4

    Obreja Mariana - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 4

f)Bighiu Constantin Doru   - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                Candrea  Maxim– consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g) Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

h)Bighiu Constantin Doru - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei

               i)Candrea Dumitru-  consilier local, Clubul Copiilor

  Art.2 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.163/2017.

 Art. 3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                PASTINARU ANDREIA IULIANA

                                  

                                                Contrasemneaza,

                                            Secretarul municipiului    

                                                Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

26.09.2017

Nr.215