ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

 

          

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.26327/24.09.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26328/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se desemneaza reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala gimnaziala nr. 1

   Pastinaru Andreia -  consilier local, Şcoala gimnaziala  nr. 1

b)Grohinschi Dorin-  consilier local, Şcoala gimnaziala nr. 2

   Pastinaru Andreia Iuliana-  consilier local, gimnaziala nr. 2

c)Marinca Mihaiela- consilier local, Şcoala gimnaziala nr. 4

                 Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

d)Voloşeniuc Mihai Sorin -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

     Grohinschi Dorin - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e)Chiruţă Vasile-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4

    Obreja Mariana - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 4

f)Bighiu Constantin Doru   - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                Candrea  Maxim– consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g)Vasiluţ Daniela Nicoleta - consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

                 Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

h)Bighiu Constantin Doru - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei

               i)Candrea Dumitru-  consilier local, Clubul Copiilor

  Art.2 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.215/2017.

 Art. 3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                                Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.216