ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.2180/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2181/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.1 lit.(x), art.(2) al Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic si art.6 alin.4 din HG  nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile pentru masa lemnoasă (lemn de foc si lemn celuloza) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, si valorificata unitatilor subordonate (Centrul de primire asistare si ingrijire a persoanelor varstnice, Muzeul de stiinte ale naturii si cinegetica, Directia de Asistenta Sociala, Biblioteca, Piata, Cantina sociala, Primaria Vatra Dornei –sediu, Centrala termica pe deseuri din lemn), dupa cum urmeaza:

    Lemn provenit din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

Pretul propus pentru valorificare

Lemn de foc

85,05 lei/mc fara TVA

Lemn cu diametrul la capatul gros de maxim 24 cm

157,95 lei/mc fara TVA

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul silvicultura ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

         Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.22