ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea   inlocuitorului reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava si imputernicirea acestuia să voteze pentru aprobarea preturilor/tarifelor ce vor fi practicate de ACET SA Suceava  la apa potabila si canalizare-epurare In Municipiul Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.26339/24.09.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26340/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere adresa nr.21938/14.08 a Asociaţiei Judetene Pentru apa si canalizare Suceava; Hotararea Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.(e) si alin.(6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit.c si  art. 45 alin. (2)  lit.f , art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1 Se desemneaza domnul Administrator Public-Rusu Filaret Mircea, sa inlocuiasca reprezentantul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei –pe domnul primar Ilie Bonches, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava si se imputerniceste să voteze pentru aprobarea preturilor/tarifelor ce vor fi practicate de ACET SA Suceava  la apa potabila si canalizare-epurare in Municipiul Vatra Dornei.

       Art.2 Se aproba preturile/ tarifele ce vor fi practicate de ACET SA Suceava  la apa potabila si canalizare-epurare in Municipiul Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

      Art.3 Primarul municipiului  Vatra Dornei, judetul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                                            Secretarul municipiului    

                                                 Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.220