ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

      Având în vedere:

            -Analiza de oportunitate întocmită de Serviciul venituri din cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei, înregistrată sub nr.20763 din 02.08.2018, privind propunerea de aprobare a Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei ;

- expunerea de motive nr. 20800/02.08.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.20935/03.08.2018 al compartimenului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

            - Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

- Ordonanța de urgență nr,77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobate cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 20/2015

- prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.45, alin.(1) și (2), lit.c), art. 115 alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2  Prevederile prezentei hotarari se aplic incepand cu data intrarii in vigoare a przentei hotarari.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Consiliului concurentei pentru informare.

Art.4 Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                                          Secretarul municipiului    

                                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.221

 

 

                                                                                     Anexa la HCL nr.221/28.09.2018

                                                                             

P R O C E D U R A

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei

 

             Dispoziţii generale

 

Art. 1  (1)Prezenta procedură institue o schema de minimis denumită “ Schemă de ajutor de minimis în vederea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxe locale, restante la plată, datorate bugetului local de către contribuabili persoane juridice intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/18.12.2013 privind aplicarea art.107-art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24.12.2013.

(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/18.12.2013 privind aplicarea art.107-art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

.           (4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei şi va fi adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei.

 

Obiectivul şi scopul schemei.

 

Art. 2  Obiectivul prezentei proceduri constă în susţinerea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Vatra Dornei şi atragerea de venituri la bugetul local prin acordare, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obligaţiilor bugetare principale constând din impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către contribuabili persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei.

 

Baza legală

 

Art. 3  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile:

§              art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 

   Autoritate publică competentă să implementeze schema

 

Art.4 (1) Autoritatea publică competentă să implementeze prezenta schemă de ajutor de minimis este municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei.

(2) Furnizorul de ajutor de minimis este Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei.

 

Domeniul de aplicare

 

Art.5 (1) Prezenta schemă se adresează întreprinderilor (persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale) care, la data intrării schemei în vigoare și pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează majorări de întârziere bugetului local al municipiului Vatra Dornei si care activează în toate sectoarele de activitate și îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul (UE) nr.1407/2013- privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 

(2) Scutirea se aplică în procent de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale (impozite și taxe locale) conform legii, dacă obligațiile fiscale principale inclusiv cele scadente anului fiscal curent sunt  achitate până la data de 30.06.2019

 

Art.6 (1)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme :

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, așa cum sunt enumerate în anexa 1 a Tratatului.

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în procesarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratat, în

următoarele cazuri:

   atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii

produselor în cauză, achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de

întreprinderile în cauză.

   atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală

către producătorii primari.

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențiala a produselor naţionale față de produsele importate;

f)  ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

(2)       In cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

Definiţii

 

Art.7 In sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354/28.12.2013;

b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

d) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită  de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro;

e) întreprindere  - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;

f) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

g) întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”.

h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

i) furnizorul de ajutor de minimismunicipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei;

j) administratorul schemei - municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei;

k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

l) Ajutor de minimis - ajutorul acordat unei entităţi, întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică, care nu depăşesc valoarea de 200.000 Euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 Euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;

m) An fiscal de referinţă - anul pentru care se datorează un impozit sau o taxă, potrivit titlului IX din Codul fiscal;

n) Facilitate fiscală - reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri/ terenuri acordată întreprinderilor în cadrul prezentei scheme

 

 

 Condiţii de eligibilitate a schemei

 

Art.8 (1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă, sunt cele prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale) datorate bugetului local;

(2) Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă persoanele juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale are îndeplinesc următoarele condiții:

a)  au achitat integral obligațiile fiscale principale (impozite și taxe locale) inclusiv cele scadente aferente anului fiscal curent ;

b) sunt persoane juridice înregistrate la Registrul Comerțului, la secția comercială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

c) au sediul social și/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei ;

d) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul municipiului Vatra Dornei

e) nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă ;

f) nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

g) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 6 literele a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

h) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost);

j) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

k) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare ;

l) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

m) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false prin solicitarea de acordare a ajutorului de minimis;

 

 

Cheltuieli eligibile

 

Art.9. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.

 

Acordarea ajutorului de minimis

 

Art.10 (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei

 (2) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 

(3) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

(i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

 (4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(7) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

 

             Modalitatea de implementare a schemei

 

Art.11 (1) Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, contribuabilii persoane juridice vor depune o Cerere (formular anexa 1) prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente :

-dovada de plată a obligatiior de plată principale ;

-codul unic de înregistrare fiscală(copie);

-declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, privind faptul că nu a făcut obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

-declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, privind faptul că nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

-declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, privind faptul că nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă nici ca obiect principal şi nici ca obiect secundar de activitate :

-declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului în care se solicită ajutorul de minimis;

-declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale,  privind faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă.

            Declaraţiile pot fi incluse într-o unică declarație, asumată de către beneficiar, pe propria răspundere a acestuia ( formular anexa nr.2)

(2) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale constând din impozite şi taxe locale, datorate bugetului local, achitate integral în condiţiile prezentei scheme.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) echivalentul în lei solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme.

(4) Cererea privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local va fi analizată de serviciul venituri din cadrul primăriei mun. Vatra Dornei în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

(5) În urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către funcţionarii serviciului venituri. Documentaţia împreună cu referatul întocmit de funcţionarii serviciului venituri va fi înaintată Consiliului local al municipiului Vatra Dornei  pentru adoptarea unei hotărâri privind scutirea majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor la bugetul local.

            (6) În cazul în care societatea comercială depăşeşte plafonul prevăzut in prezenta schema se propune Consiliului Local recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului  acordat.

           (7) În cazul în care persoana juridică nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru prin emiterea unei decizii ( Formular anexa nr.3)

 

Durata schemei

 

Art.12. (1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare și până la data de 30.06.2019

 

Bugetul scemei

 

Art.13  (1) Numarul de beneficiari estimat este de aproximativ 394 de întreprinderi

(2) Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe toată durata de aplicare a acesteia este de 500.195 lei

 

Transpareţa şi monitorizarea prezentei scheme

 

Art.14 (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului Vatra Dornei www.primaria@vatra-dornei.ro

 

             Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

 

Art.15 (1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa în scris agenţii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia.

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică / completează.

 (3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliata a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Aceasta evidenţă trebuie să conţină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

(4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(5) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

(6)În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informații suplimentare şi, după caz, să facă verificări la fata locului.

(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(8) Erorile constatate de furnizor şi corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(9) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16 (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării.

              Art. 17(1) Prezenta schemă va fi aprobată prin hotărâre de către Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei şi va intra în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală.

(2) Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului Vatra Dornei.

 

 

Confidențialitatea datelor și informațiilor

 

Art.18 Funcționarii publici din cadrul Serviciului venituri - UAT  Vatra Dornei, compartimentele de specialitate din aparatul propriu al primarului au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către solicitanții de ajutoare de minimis, în cadrul schemei.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                                        Secretarul municipiului    

                                        Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Formular Anexa 1

Numarul de inregistrare___________

 

Data înregistrării________________

 

 

CERERE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI DE LA PLATA MAJORĂRILOR/PENALITĂȚILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

 

            Subscrisa _______________________________________________________ având datele de identificare menționate în secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ___________________________, având calitatea de ____________________, solicit aprobarea scutirii de la plata majorărilor /penalităților de întârziere în condițiile prevederilor schemei de ajutor de minimis aprobată prin HCL nr. ______ din ___________.

 

SECȚIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea ________________________________________

Domiciliul fiscal: localitatea _________________________, str.____________________, nr._____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, cod poștal__________

Telefon ________________, Fax _______________, E-mail _________________________

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data_________________________

Codul de identificare fiscală_______________________

Forma juridică_________________________

Obiectul principal de activitate________________________________________

Cod CAEN______________

Obiectul secundar de activitate_________________

Cod CAEN______________

 

SECȚIUNEA B

Prezentarea datoriilor către bugetul local pentru care se solocită acordarea de înlesniri la plată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei :

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

SECȚIUNEA C

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul(a) ______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, nr.___________, eliberat(ă) de __________________________ la data de ____________ cu domiciliul în localitatea ___________________________, str. _______________________ nr.______, bl._______, ap._______, sectorul/județul _________________________, în calitate de reprezentant legal al __________________________________________, declar pe propria răspundere că toate datele furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

            Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

            Numele și prenumele _____________________________________

Funcția ________________________________

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*) ____________________________

Data semnării ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea     

                                                                                                                                            

                                             Formular anexa 2

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

 

 

Subsemnatul(a) ______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, nr.___________, eliberat(ă) de __________________________ la data de ____________ cu domiciliul în localitatea ___________________________, str. _______________________ nr.______, bl._______, ap._______, sectorul/județul _________________________, în calitate de reprezentant legal al __________________________________________, declar pe propria răspundere că:

-          Societatea nu se află în insolvență sau faliment, nu se află în procedură de executare silită,reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendată ori restricționată activitatea economică, nu se află într-o situație similară legal reglementată;

-          Societatea nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

-          Societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă nici ca obiect principal și nici ca obiect secundar de activitate;

-          În ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus cererea de acceptare privind scutirea de 100% din majorările de întârziere, dacă plata este făcută integral până la data depunerii prezentei).

[ ] nu am beneficiat de ajutor de stat

[ ] am beneficiat de urmatoarele ajutoare de stat:

 

Nr. Crt.

Anul accordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul

Actul normative în baza căruia a beneficiat de finanțare

Cuantumul ajutorului de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

 

Numele și prenumele _____________________________________

Funcția ________________________________

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*) ____________________________

Data semnării ____________________

 

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea     

 

                                                                                  Formular anexa 3

 

 

DECIZIE

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de minimis sub forme scutirii majorărilor de întârziere

 

 

 

 

 

Denumirea debitorului_______________________________________________, CIF____________, cu sediul în România/_________________, județul____________________, codul poștal__________, municipiul/orașul ______________________, sectorul____________, str._______________________, nr._______, bl.______, sc._______, et._____, ap._____, reprezentată prin

 

______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, nr.___________, eliberat(ă) de __________________________ la data de ____________ cu domiciliul în localitatea ___________________________, str. _______________________ nr.______, bl._______, ap._______, sectorul/județul _________________________,

Tel.________________________fax___________________, e-mail___________________

 

               În temeiul art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a HCL nr.______/______________ se respinge cererea înregistrată sub nr.______________ pentru acordarea scutirii de la plata majotărilor de întârziere:

           

            Motivul respingerii __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Conducătorul organului fiscal local

 

_________________________

(prenumele, numele și semnătura)