ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.26349/24.09.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26350/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                 În conformitate cu prevederile art.(1) lit.(i),(q) si  (x) si art.4, alin.(1) din  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.1.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,

SCRIPCARU CORNELIU                                              Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.224

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Anexa la HCL nr. 224/28.09.2018

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate (lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S Vatra Dornei din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Cheltuieli de exploatare lei/mc

Preţ pornire sortiment volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

1.

O.S  Vatra Dornei

10068

1210987

Buştean gater

48.89

355

12

320

2.

O.S  Vatra Dornei

10069

1324917

Buştean gater

52.89

355

12

320

Lemn rotund pentru celuloză cu diametrul la capătul gros <24cm

1.

O.S  Vatra Dornei

10068

1210987

Lemn rotund pentru celuloză

48.89

211

12

190

2.

O.S  Vatra Dornei

10069

1324917

Lemn rotund pentru celuloză

52.89

216

12

190

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,

SCRIPCARU CORNELIU                                              Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile