ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 26352/24.08.2018  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26453/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

       Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 120  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

     Art.2  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,

SCRIPCARU CORNELIU                                              Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.225