ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind  modificarea art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive nr.2183/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2184/23.01.2018  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu Sentinta civila nr.1276/2013 a Judecatoriei Vatra Dornei ;Decizia nr.308/2017 a Tribunalului Suceava ;Adresa Directiei Silvice nr.16381/2017 ;art.10, art.11 alin.(7) lit.(b) alin.(10) art.40 alin.(1) si art.57 din HG nr.715/2017

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aproba modificarea Art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni dupa cum urmeaza:

Administratorul asigura administrarea in regim silvic a suprafetei de 430,30 ha teren forestier, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei.Preluarea in teren a suprafetelor descries mai sus, se va face pe baza unui proces verbal de predare primire si a planurilor cadastrale conform procedurilor instituite prin legislatia in vigoare.

Celelalte clauze raman neschimbate. 

 

Art.2 Se mandateaza primarul Municipiului  Vatra Dornei, sa semneze actul aditional autentificat la notar,  la contractul de administrare a  fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei cu Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Iacobeni.

Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

            Art.4 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul silvicultura ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.23