ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.26367/24.09.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26368/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a uneu suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,

      SCRIPCARU CORNELIU                                            Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.230