ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018, si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.26376/24.09.2018 primarul municipiului, raportul nr. 26377/24.09.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform influentei prevazuta in anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2018,  conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                              Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.233