ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind   aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26386/24.09.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.26387/24.09.2018 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 79/13.08.2010 ;

             În baza art.36 alin. (2) lit. (a) şi alin. (3) lit. (b) alin. (2) lit.(d) şi alin. (6) lit. a , pct.14, art.45 alin.1 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T

 

Art.1: Se aproba statul de funcţii al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 Art.2: Se aproba organigrama S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. , conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.   Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.105/2013.

Art.4. Primarul Municipiului, prin S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.236