ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  completarea HCL nr.202/2018 privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei”

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.26389/24.09.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.26390/24.09.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local nr. 50/2018 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d), art. 32, alin. (1), lit. e) și art. 43, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice Nr. 51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare a serviciilor de salubrizare a localităților;

- prevederile art. 16, alin. (1) din Ordinul Nr. 109/ 2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

- prevederile art. 115 din Ordinul Nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea Nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

               ART. 1. Se aproba completarea HCL nr.202/2018 privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.10.2018, pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul municipiului, prin SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                              Secretarul municipiului     

                                    Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.237