ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru  Seserman Anca Maria pentru efectuarea  unei interventii chirurgicale

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta  ordinara  in data de 28.09.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei,  ajutor de urgenţă pentru Seserman Anca Maria , în vederea efectuării  unei interventii chirurgicale.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,

  SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2018

Nr.238