ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea a documentatiei tehnico economice si a   indicatorilor tehnici economici pentru proiectul „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal Vatra Dornei, propus spre finantare prin por 2014-2020,axa prioritara 8

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.29183/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29184/15.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități Obiectivul Specific 8.1Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar; Operațiunea A – Ambulatorii

   În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

        ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica a investitiei la faza Studiu de fezabilitate „EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propusa spre finantare prin POR 2014-2020,Axa prioritara 8, Prioritatea de investiții 8.1 ,conform anexei la prezenta hotarare.

      ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumară a investiției, „EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propusa spre finantare prin POR 2014-2020,Axa prioritara 8, Prioritatea de investiții 8.1 ,conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.3 Anexa privind descrierea sumară a investiției din SF aferent proiectului: EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”,” face parte integrantă  din prezenta hotărâre si este întocmită conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

       ART.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.239