ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafetei de 13 mp teren situat in Str.izvorului nr.11, teren aflat langa proprietatea doamnei Nistor Mioara, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nistor Mioara

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2186/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2187/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 13 mp teren situata in Str.Izvorului, nr.11, teren aflat langa proprietatea privata a doamnei Nistor Mioara, identic cu nr.cadastral 38109 din CF 38109 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Nistor Mioara.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 30 de euro/mp/la cursul leu/euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2017 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul autentic de vanzare-cumparare .

        Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.6 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.24