ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI


 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  HCL nr.134/2018 privind „aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public”

 

                                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.29189/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului;

Raportul nr.29190/15.10.2018 al compartimentului de specialitate;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Prevederile art. 21, 22, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;      

Prevederile art.1, art.3, art.5 alin (2), art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.a) și d), alin (3) pct. b) si alin. 6 lit.a) pct. 6;

În temeiul art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată și modificată; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.134/2018 respectiv, Anexa nr. 2 –   Organigrama și Anexa nr. 3 – Statul de functii al Clubului Sportiv Municipal „Dorna ” Vatra Dornei, prin anexele nr.1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. 2. Anexele 2 si 3 ale H.C.L. nr. 134/2018, își încetează aplicabilitatea, începând cu data prezentei.

Art.3. Primarul, prin Clubul Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                      Secretarul municipiului    

                                    TURCU VASILE

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.241