ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.29201/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29202/15.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În conformitate cu prevederileart.6 alin.(14) lit.(a) si (b), art.9, pct.20, art.14, alin.(1) si alin.(2, art.16 al Legii nr.121/2014 privind eficienta energetica, art.9 alin.(1), art.14, alin.(4), alin.(5) si art.17 din Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor modificata si completata, capitolul 2, subcapitolul 2.5, pct.2, capitolul 3, subcpitolul 3.2 alin.(2) lit.(a), subcapitolul 3.5 din HG nr.163/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale in domeniul eficientei energetice;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1, art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1 Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2   Primarul, prin ServiciulDLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                       Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.245