ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului  „reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul VATRA DORNEI” si a cheltuielilor legate de proiect

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.29204/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29205/15.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C – Iluminat Public.

        În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

            ART 1. Se aprobă  proiectul <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI> si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni

         ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI>, în cuantum de <20.678.329,01> lei (inclusiv TVA).

            Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 0,00 lei , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <413,566.59> lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI>.

        Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

        Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

        Art.6 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

 

 

 

        Art.7 Primarul municipiului prin  Directia economica si Serviciul DLMP va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

        Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si DLMP;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.246