ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI


 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  organizării “ Balului Bobocilor ” de către municipiul Vatra Dornei, în caliatate de coorganizator, pentru elevii liceelor  “Ion Luca” Liceul Teoretic și “Vasile Deac”  Liceul Tehnologic din Municipiul Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

 

Având în vedere:

         Expunerea de motive nr.29206/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului;Adresa nr.28183/04.10.2018 a Liceului „Ion Luca” si adresa nr.1560/02.10.2018 a Liceului „Vasile Deac”;Raportul nr.29207/15.10.2018 al compartimentului de specialitate:

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Prevederile art.5 alin.(3), al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

Prevederile art. 36 alin. (1),  (2) lit. d), alin. (6) lit.”a” pct. 1, 5, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată; 

        În temeiul art. 45 alin. (2), 115, alin. (1), lit.(b), din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organizarea “ Balului Bobocilor ” de către municipiul Vatra Dornei, în caliatate de coorganizator, pentru elevii liceelor  “ Ion Luca ” –  Liceul Teoretic și            “ Vasile Deac ” –  Liceul Tehnologic din Municipiul Vatra Dornei, prin Casa de Cultură a municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei în vederea organizării “ Balului Bobocilor ” pentru elevii  Liceului Teoretic “ Ion Luca ” și Liceului Tehnologic “ Vasile Deac ”.

Art.3. Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, pentru Liceul Teoretic “Ion Luca”.

Art.4. Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, pentru Liceul Tehnologic “ Vasile Deac ”.

Art.5. Suma alocată conform art.2 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

Art.4 Primarul, prin Casa de Cultură și  Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,

     SCRIPCARU CORNELIU                                           Secretarul municipiului                                      

                                TURCU VASILE

 

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.247