ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului  „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal VATRA DORNEI, propus spre finantare prin por 2014-2020,axa prioritara 8 si a cheltuielilor legate de proiect

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                           intrunit in sedinta extraordinara  in data de  17.10.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.29209/15.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29210/15.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități Obiectivul Specific 8.1Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar;   Operațiunea A – Ambulatorii

        În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            ART 1. Se aprobă  proiectul < EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI > si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.

         ART 2. Se aprobă Se aprobă valoarea totală a proiectului < EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI >, în cuantum de <11.730.589,46> lei (inclusiv TVA).

            Art.3 Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <204.641,73> lei, reprezentând cofinanțarea proiectului < EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI >.

 

        Art.4  Se aproba cheltuielile neeligibile in vederea implementării proiectului < EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI >, in cuantum de „1.498.503,39 lei ”, de la  bugetul local.

        Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

        Art.6 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

        Art.7 Primarul municipiului prin  Directia economica si Serviciul DLMP va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

        Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si DLMP;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

·          

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.10.2018

Nr.248