ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.29969/22.10.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.29970/22.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile art.(1) lit.(i),(q) si  (x) si art.4, alin.(1) din  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 alin.(3) , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.1.

         Art.2 Se aprobă preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor conform anexei nr.2.

          Art.3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,

       SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.249

                                                                

 

                                                  Anexa nr.1  la HCL nr.249/26.10.2018

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate (lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la Vatra Dornei din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Cheltuieli de exploatare

lei/mc

Preţ pornire sortiment ajustat prin coef. piaţă la volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

1.

O.S Vatra Dornei

10066

1249394

Buştean gater

52.71

 

12

325

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2  la HCL nr.249/26.10.2018

 

 

 

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate (lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S Dorna Candrenilor din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Cheltuieli de exploatare raportat la net

lei/mc

Preţ pornire sortiment ajustat prin coef. piaţă la volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6070

1217690

Buştean gater

54.58

355

12

325

2.

O.S  Dorna Candrenilor

6081

1185880

Buştean gater

60.94

356

12

325

3.

O.S  Dorna Candrenilor

6102

1246244

Buştean gater

54.10

352

12

325

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,

      SCRIPCARU CORNELIU                                  Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile