ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii imobilului  situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 2189/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2190/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) si art.115 alin.(1) lit. b   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                              HOTĂRĂŞTE:                           

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Runc nr.7, identic cu nr.cadastral  34982-C1-U3,  in suprafata de 43,31,  din CF34982-C1-U3 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1900 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.5 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.221/2017.

         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          Art.7  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.25