ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.29975/22.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29976/22.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1 si 2, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin.(4) din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 112/2010 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA  VATRA DORNEI SRL;

Luand act de Contractul de delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei  ;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba  tarifele ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.11.2018, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, inclusiv TVA,conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare

Art.2  Primarul municipiului, prin Directia Economica şi SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului      

                                                                                               TURCU VASILE                                                             

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.251

 

 

 

 

 

 

              Anexa nr.1 la HCL Nr.251/26.10.2018

 

 

TARIFELE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE, INCLUSIV TVA

 

 

1.TARIFE POPULATIE  -NORMA DE 0,1 MC/PERSOANA

 

TARIF DESEURI MENAJERE –INCLUSIV TVA 19%

DATA APLICARII

12,00 LEI/PERSOANA/LUNA

01.11.2018

10 LEI/PERSOANA/LUNA-in locuri greu accesibile si peste 500 m

01.11.2018

 

 

 

 

2.TARIF AGENTI ECONOMICI, INSTITUTII PUBLICE

 

TARIF DESEURI MENAJERE –INCLUSIV TVA 19%

DATA APLICARII

120,00 LEI/MC/INCLUSIV TVA

01.11.2018

CHIRIE EUROPUBELE

 

3 LEI/BUC/LUNA/INCLUSIV TVA 19%

01.11.2018

CHIRIE EUROCONTAINER FOLOSINTA COMUNA

 

3 LEI/PUNCT DE LUCRU/LUNA/INCLUSIV TVA 19%

01.11.2018

CHIRIE EUROCONTAINER FOLOSINTA EXCLUSIVA

 

4 LEI/BUC /LUNA/INCLUSIV TVA 19%

01.11.2018

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                             Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.251/26.10.2018

 

 

TARIFELE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE, INCLUSIV TVA

 

 

1.TARIFE POPULATIE  -NORMA DE 0,1 MC/PERSOANA

 

TARIF DESEURI SORTATE  –INCLUSIV TVA 19%

DATA APLICARII

12,00 LEI/PERSOANA/LUNA

01.01.2019

10 LEI/PERSOANA/LUNA-in locuri greu accesibile si peste 500 m

01.01.2019

TARIF DESEURI NESORTATE  –INCLUSIV TVA 19%

 

16 LEI/PERSOANA/LUNA

01.01.2019

 

 

 

 

2.TARIF AGENTI ECONOMICI, INSTITUTII PUBLICE

 

TARIF DESEURI SORTATE  –INCLUSIV TVA 19%

DATA APLICARII

120,00 LEI/MC/INCLUSIV TVA

01.01.2019

TARIF DESEURI NESORTATE  –INCLUSIV TVA 19%

01.01.2019

160LEI/MC/INCLUSIV TVA

01.01.2019

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       Contrasemneaza,

    SCRIPCARU CORNELIU                              Secretarul municipiului    

                               Turcu Vasile