ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                  intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.29987/22.10.2018 primarul municipiului, raportul nr. 29988/22.10.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2018,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului      

                                                                                               TURCU VASILE                                                             

 

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.255