ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea apartenentei unui bun  imobil - Pod pietonal

 la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

 

         Având în vedere:

-         Expunerea de motive nr. 29996/22.10.2018 prezentată de  domnul Ilie Boncheș, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

-         Raportul compartimentului cadastru nr.29997/22.10.2018;

-         Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-         Prevederile  OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

-         Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizată;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă  apartenenta la domeniul public al municipiului Vatra Dornei a unui imobil - Pod pietonal din beton armat peste Râul Dorna, care face legătura între Str. Republicii și Strada Dornelor, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

     Art.2 Se completeaza si se insuseste inventarul domeniului public cu imobilul - Pod pietonal din beton armat peste Râul Dorna, care face legătura între Str. Republicii și Strada Dornelor, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

    Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.143/2018.

    Art.4 Primarul municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului      

                                                                                               TURCU VASILE                                                             

 

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.258