ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.2195/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2196/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)   şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 – Se aprobă completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »cu urmatorul articol:

             Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei sa numeasca comisia de licitatie.

         Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.316/2017 raman valabile

         Art.3 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art.4  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.26