ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Nr. 110 din 08.05.2018 privind „completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

                                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

 

Având în vedere :

-         Expunerea de motive nr. 30.001/22.10.2018 prezentată de  domnul Ilie Boncheș, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

-         Raportul compartimentului de specialitate nr. 30.002/22.10.2018;

-         Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

-         HCL nr.66/1999;

-         Anexa nr.6 a Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se modifica Anexa la HCL nr.110/08.05.2018  privindInventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare”, in sensul renumerotarii pozitiilor din cadrul anexei cu incepere de la pozitia nr.468 la pozitia nr.478, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Documentatia cuprinzand modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, se transmite Consiliului Judetean Suceava, in vederea aplicarii procedurilor de modificare a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art.3 Cu data prezentei, se revoca prevederile din anexa la HCL nr.110/08.05.2018.

           Art.4 Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului      

                                                                                               TURCU VASILE                                                             

 

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.260